Regulamin

Prosimy o dokładne zapoznanie się oraz akceptację

Organizator zastrzega prawo do wprowadzenia zmian dotyczących organizacji i przebiegu zdarzenia, w szczególności z uwagi na  ewentualne wystąpienie stanu epidemii.  Wszelkie informacje w tym zakresie będą na bieżąco publikowanie na stronie w zakładce głównej oraz na Facebooku wydarzenia.

 

REGULAMIN

 1. Każdy Uczestnik biorący udział w wyprawie może brać udział w modlitwie lub
  towarzyszyć osobom modlącym się, zaleca się uśmiech i otwartość serca. Wyprawa
  rowerowa tworzy wspólnotę osób w drodze, którą łączy także pasja do jazdy na
  rowerze.
 2. Plan wyprawy stanowi integralną część regulaminu. Regulamin dotyczy ustalenia
  zasad związanych  z modlitewną wyprawą rowerową, która zakończy się na Starym Rynku w Łodzi
 3. Uczestnikiem modlitewnej wyprawy rowerowej może być każda osoba, która w
  świetle obowiązujących przepisów prawa jest uprawniona do samodzielnego
  kierowania rowerem, z zastrzeżeniem pkt. 5 – 6.
 4. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.
 5. Osoby niepełnoletnie uprawnione do samodzielnego kierowania rowerem, które w czasie wyprawy modlitewnej nie znajdują się pod opieką rodziców/opiekunów prawnych zobowiązane są do uzyskania i przedstawienia zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w wyprawie modlitewnej. W planie wyprawy modlitewnej wskazano dokładnie godziny przyjazdów i odjazdów rowerami  na kolejnych etapach trasy. Zapewnienie opieki związanej z opuszczeniem wyprawy rowerowej w czasie jej trwania /zakończeniem wyprawy rowerowej modlitewnej należy do rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich.
 6. Każda zgoda powinna zawierać numer kontaktowy do rodziców/opiekunów, a także
  zaakceptowanie treści regulaminu wyprawy.
 7. Z uwagi na długość trasy (około 51 km ) i wyznaczone ramy czasowe wpływające na
  tempo jazdy zaleca się, aby każdy Uczestnik rozważył czy może wziąć udział w całej
  trasie czy w jej poszczególnych etapach dołączając na terenie jednej z siedmiu  parafii,
  w których wyznaczono postoje (patrz: Plan trasy).
 8. W sytuacji wystąpienie stanu epidemii/zagrożenia stanem epidemii uczestnicy będą zobowiązani do stosowania się do zasad ustanowionych w tym zakresie przez uprawnione podmioty/organy.
 9. W czasie wyprawy modlitewnej nie wolno pić alkoholu.
 10. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń przedstawiciela
  Organizatora, w tym osób wchodzących w skład służby porządkowej,
 11. Uczestnicy wyprawy modlitewnej zobowiązani są do noszenia żółtych kamizelek
  odblaskowych w czasie drogi.
 12. Zaleca się, aby Uczestnik wyprawy  miał ze sobą: prowiant podczas podróży, napoje
  okrycie przeciwdeszczowe, środki opatrunkowe, leki osobiste, a także powinien
  posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki/osłonę ust, nosa, środki do
  dezynfekcji rąk. W sytuacji, gdy Uczestnikowi zabraknie ww. środków należ to
  zgłosić przedstawicielom Organizatora. W każdym miejscu postoju rowerowego
  dostępny będzie punkt Organizatora ze środkami ochrony osobistej.
 13. Każdy Uczestnik wyprawy jest odpowiedzialny za swoje rzeczy i zabezpieczenie
  roweru – Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione, skradzione
  lub uszkodzone.
 14. Uczestnik wyprawy modlitewnej, który dopuściłby się zniszczenia przedmiotów
  należących do odwiedzanych parafii, ponosi całkowitą odpowiedzialność i
  zobowiązuje się do ich odkupienia lub wyrównania kosztów.
 15. Uczestnik wyprawy modlitewnej, zobowiązuje się do wyrzucania śmieci tylko do
  przeznaczonych do tego pojemników oraz do sprzątania po sobie w trakcie postojów.
 16. Uczestnik wyprawy modlitewnej zobowiązany jest do przestrzegania przepisów
  dotyczących poruszania się na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w
  strefach ruchu.
 17. Zaleca się, aby przed wyprawą modlitewną, każdy z Uczestników sprawdził
  sprawność roweru, a w szczególności czy spełnione są warunki umożliwiające
  bezpieczną jazdę.
 18. Podczas wyprawy modlitewnej będą wykonywane zdjęcia/filmy które mogą zostać
  opublikowane w materiałach opisujących relację z wydarzenia. Uczestnicząc w
  wyprawie modlitewnej Uczestnik/Rodzice małoletniego Uczestnika/Opiekunowie
  Prawni małoletniego Uczestnika zgadzają się na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku
  utrwalonego w ww. materiałach. Każdy Uczestnik wyprawy modlitewnej/Rodzic
  małoletniego Uczestnika/ Opiekunowie Prawnie małoletniego na podstawie art. 7
  ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  wyrażają zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Mocni w Duchu,
  danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym oraz innych danych
  podanych w związku z postanowieniami Regulaminu, w celach korespondencyjnych,
  archiwizacji oraz na potrzeby organizacji wydarzeń, w zakresie określonym w
  Polityce Prywatności Mocnych w Duchu https://odnowa.jezuici.pl/kontakt/polityka-prywatnosci