Regulamin

Prosimy o dokładne zapoznanie się oraz akceptację

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce związaną ze stanem epidemii
wywołanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) Organizator zastrzega
prawo do wprowadzenia zmian dotyczących organizacji i przebiegu zdarzenia. Wszelkie
informacje w tym zakresie będą na bieżąco publikowanie na stronie w zakładce głównej
oraz na Facebooku wydarzenia

REGULAMIN

1. Każdy Uczestnik biorący udział w wyprawie może brać udział w modlitwie lub
towarzyszyć osobom modlącym się, zaleca się uśmiech i otwartość serca. Wyprawa
rowerowa tworzy wspólnotę osób w drodze, którą łączy także pasja do jazdy na
rowerze.
2. Plan wyprawy stanowi integralną część regulaminu. Regulamin dotyczy ustalenia
zasad związanych  z modlitewną wyprawą rowerową, która zakończy się  na Starym Rynku (planowana godzina rozpoczęcia od godz. 18:40, a zakończenie około
godz.22.00).

3. Uczestnikiem modlitewnej wyprawy rowerowej może być każda osoba, która w
świetle obowiązujących przepisów prawa jest uprawniona do samodzielnego
kierowania rowerem, z zastrzeżeniem pkt. 4 – 5
4. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze pod warunkiem, że jest
ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.
5. Osoby niepełnoletnie uprawnione do samodzielnego kierowania rowerem, które w
czasie wyprawy modlitewnej nie znajdują się pod opieką rodziców/opiekunów
prawnych zobowiązane są do uzyskania i przedstawienia zgody rodziców/opiekunów
prawnych na udział w wyprawie modlitewnej. W planie wyprawy modlitewnej
wskazano dokładnie godziny przyjazdów i odjazdów rowerami  na kolejnych etapach
trasy. Zapewnienie opieki związanej z opuszczeniem wyprawy rowerowej w czasie jej
trwania /zakończeniem wyprawy rowerowej modlitewnej należy do
rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich.
6. Każda zgoda powinna zawierać numer kontaktowy do rodziców/opiekunów, a także
zaakceptowanie treści regulaminu wyprawy.
7. Z uwagi na długość trasy (około 51 km ) i wyznaczone ramy czasowe wpływające na
tempo jazdy zaleca się, aby każdy Uczestnik rozważył czy może wziąć udział w całej
trasie czy w jej poszczególnych etapach dołączając na terenie jednej z siedmiu  parafii,
w których wyznaczono postoje (patrz: Plan trasy) lub przyłączając się do Finału o godz. 18:40 na Starym Rynku, gdzie odbędzie się Uwielbienie
z Modlitwą.
8. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii COVID-19 w wyprawie mogą brać udział
tylko osoby zdrowe nie manifestujące jakichkolwiek objawów chorobowych.
9. W czasie wyprawy modlitewnej nie wolno pić alkoholu.
10. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń przedstawiciela
Organizatora, w tym osób wchodzących w skład służby porządkowej, a także do
przestrzegania zasad wyznaczonych przepisami w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii oraz zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(https://www.gov.pl/web/koronawirus), w tym wytycznych dotyczących
postępowania podczas epidemii:
 przed rozpoczęciem codziennej aktywności obowiązkowo należy umyć ręce
wodą z mydłem;
 zalecany dystans społeczny od rozmówców/innych uczestników 2 m;
 regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie ze wskazaną
niżej instrukcją i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu
(min. 60%);
 starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
Instrukcje (w załączniku)
Aktualne zasady i ograniczenia:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
Pytania i odpowiedzi dotyczące zasad obowiązujących w zakresie zapobiegania
zakażeniu COVID – 19, w tym dotyczące codziennego funkcjonowania, w
przypadku uprawiania sportu
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

11. Uczestnicy wyprawy modlitewnej zobowiązani są do noszenia żółtych kamizelek
odblaskowych w czasie drogi.
12. Zaleca się, aby Uczestnik wyprawy  miał ze sobą: prowiant podczas podróży, napoje
okrycie przeciwdeszczowe, środki opatrunkowe, leki osobiste, a także powinien
posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki/osłonę ust, nosa, środki do
dezynfekcji rąk. W sytuacji, gdy Uczestnikowi zabraknie ww. środków należ to
zgłosić przedstawicielom Organizatora. W każdym miejscu postoju rowerowego
dostępny będzie punkt Organizatora ze środkami ochrony osobistej.
13. Każdy Uczestnik wyprawy jest odpowiedzialny za swoje rzeczy i zabezpieczenie
roweru – Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione, skradzione
lub uszkodzone.

14. Uczestnik wyprawy modlitewnej, który dopuściłby się zniszczenia przedmiotów
należących do odwiedzanych parafii, ponosi całkowitą odpowiedzialność i
zobowiązuje się do ich odkupienia lub wyrównania kosztów.
15. Uczestnik wyprawy modlitewnej, zobowiązuje się do wyrzucania śmieci tylko do
przeznaczonych do tego pojemników oraz do sprzątania po sobie w trakcie postojów.
16. Uczestnik wyprawy modlitewnej zobowiązany jest do przestrzegania przepisów
dotyczących poruszania się na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w
strefach ruchu.
17. Zaleca się, aby przed wyprawą modlitewną, każdy z Uczestników sprawdził
sprawność roweru, a w szczególności czy spełnione są warunki umożliwiające
bezpieczną jazdę.
18. Podczas wyprawy modlitewnej będą wykonywane zdjęcia/filmy które mogą zostać
opublikowane w materiałach opisujących relację z wydarzenia. Uczestnicząc w
wyprawie modlitewnej Uczestnik/Rodzice małoletniego Uczestnika/Opiekunowie
Prawni małoletniego Uczestnika zgadzają się na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku
utrwalonego w ww. materiałach. Każdy Uczestnik wyprawy modlitewnej/Rodzic
małoletniego Uczestnika/ Opiekunowie Prawnie małoletniego na podstawie art. 7
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
wyrażają zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Mocni w Duchu,
danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym oraz innych danych
podanych w związku z postanowieniami Regulaminu, w celach korespondencyjnych,
archiwizacji oraz na potrzeby organizacji wydarzeń, w zakresie określonym w
Polityce Prywatności Mocnych w Duchu https://odnowa.jezuici.pl/kontakt/polityka-prywatnosci